Onderhoudsdiagnose

Onderhoudsdiagnose

Bij uitvoering van een dakonderzoek worden de daken, dak- en bouwtechnisch onderzocht. Het onderzoek vindt bijvoorbeeld plaats ten behoeve van een onderhoudsdiagnose. Het onderzoek kan inzicht geven in de resterende levensduur voor het dak, in relatie tot nader te kiezen dakonderhoud.

De gebruikelijke onderzoekswerkzaamheden (een en ander is afhankelijk van het onderhavige dak, in dit voorbeeld een dak met een gesloten baanvormige dakbedekking, waarop een tuindak is aangebracht) betreffen:

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats door het uitvoeren van een dakinspectie. Bij het uitvoeren van het dakonderzoek wordt het dak ter plaatse zorgvuldig geïnspecteerd. Bij het onderzoek worden insnijdingen in de dakbedekkingsconstructie gemaakt om de opbouw en materiaalspecificaties vast te stellen.

Tijdens het dakonderzoek worden de daken op de navolgende aspecten beoordeeld:

  • De kwaliteit van het dakbedekkingssysteem, met bepaling van de resterende levensduur en een onderhoudsadvies.
  • De kwaliteit van de dakdetaillering, met bepaling van de resterende levensduur en een onderhoudsadvies.
  • Overige aspecten waar de totale dakbedekkingsconstructie op worden beoordeeld zijn: o.a. waterhuishouding, windweerstand, vervuiling en bouwfysisch functioneren.
  • De kwaliteit van de bouwkundige detaillering, met bepaling van de resterende levensduur en een onderhoudsadvies.

Bij de beoordeling van het bouwfysisch functioneren wordt onderzocht wat de warmteweerstand is van het dak. Hiermee kan worden vastgesteld of het aanbrengen van aanvullende isolatie zinvol is. Tevens wordt het vochtgedrag, in relatie tot optredende condensatie, getoetst. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of aanvullend technisch en/of laboratorium onderzoek noodzakelijk is. Indien aanvullend onderzoek noodzakelijk is, wordt steeds vooraf overlegd betreffende de mogelijkheden en kosten. Alle onderzoeksresultaten worden weergegeven in een rapport. In de rapportage wordt een ondersteunende fotoreportage opgenomen, evenals de bouwfysische berekeningen, welke een belangrijke rol spelen in de aanbevelingen. Het vaststellen van de onderhoudsconditie, geeft u inzicht in de noodzakelijk te nemen onderhoudsmaatregelen.

Advies

Het advies is gebaseerd op de onderzoeksresultaten en de wensen van de opdrachtgever. Na een zorgvuldige analyse van alle gegevens worden de aanbevelingen voor onderhoud geformuleerd.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Levensduur ondersteunend onderhoud (het handhaven van de bestaande dakbedekking met beperkte onderhoudsmaatregelen)
  • Levensduur verlengend onderhoud (het uitvoeren van meer uitgebreide onderhoudsmaatregelen, als het aanbrengen van een nieuw dakbedekkingssysteem)

Het advies wordt gegeven in de vorm van aanbevelingen. De verschillende aanbevelingen (inclusief een kostenindicatie) maken het mogelijk een technisch en economisch gewogen keuze te maken. Na het vaststellen van de gewenste keuze kan een technische omschrijving of een bestek worden uitgewerkt. De technische omschrijving of het bestek kan worden gebruikt om offertes op te vragen.