Ontwerp

Ontwerp

Het bespreken van een dakontwerp blijkt zowel in de nieuwbouwsituatie als bij dakonderhoud een activiteit welke zichzelf gemakkelijk terugverdient. Een zorgvuldige technische en economische afweging geeft betrokken partijen het benodigde inzicht en handvatten om veel voorkomende fouten te voorkomen in het ontwerp. Bij een ontwerpcontrole worden tekeningen, dakplattegronden en dakdetails, omschrijvingen op materiaal en systeemniveau getoetst aan van toepassing zijnde ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen. Belangrijke aspecten waar aandacht aan wordt besteed zijn:

  • De waterhuishouding, het afschot en de hemelwaterafvoeren
  • De materiaal en systeemcombinaties
  • De dakdetaillering (inclusief toetsing van de “uitvoerbaarheid”)
  • Risico-analyse bij gebruik/beheer daken (Risico Inventarisatie & Veiligheid)

Naast deze beoordeling kunnen er verschillende controleberekeningen worden gemaakt op de navolgende gebieden:

  • Bouwfysica
  • Windweerstand
  • Hemelwaterafvoersysteem
  • Wateraccumulatie
  • Constructief

De berekeningen kunnen een controlerend of een ontwerp karakter hebben. Bij de volledige beoordeling wordt steeds getoetst of aan de bouwbesluit eisen wordt voldaan.

In de rapportage worden bij de vaststelling van tekortkomingen probleemoplossende of ter vergroting van uitvoerbaarheid of ter beperking van risico’s gerelateerd advies uitgebracht.