Onderhoudsdiagnose

Onderhoudsdiagnose

Bij uitvoering van algemeen gevelonderzoek worden gevels, gevel- en bouwtechnisch, onderzocht. Het onderzoek vindt in deze context plaats ten behoeve van een onderhoudsdiagnose. Het onderzoek kan inzicht geven in de resterende levensduur voor het gevel, in relatie tot nader te kiezen gevelonderhoud.

De gebruikelijke onderzoekswerkzaamheden (een en ander is afhankelijk van de onderhavige, in dit voorbeeld een gevel afgewerkt met geprofileerde metaalbeplating) betreffen:

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats door het uitvoeren van een gevelinspectie. Bij het uitvoeren van het gevelonderzoek wordt de gevel ter plaatse zorgvuldig geïnspecteerd. Bij het onderzoek worden delen van de gevel gedemonteerd om de opbouw en materiaalspecificaties vast te stellen.

Tijdens het onderzoek worden de gevels op de navolgende aspecten beoordeeld:

  • De kwaliteit van het gevelsysteem, met bepaling van de resterende levensduur en een onderhoudsadvies.
  • De kwaliteit van de geveldetaillering, met bepaling van de resterende levensduur en een onderhoudsadvies.
  • Overige aspecten waar de totale gevel op beoordeeld worden zijn: o.a. waterhuishouding, windweerstand, vervuiling en bouwfysisch functioneren.
  • De kwaliteit van de overige bouwkundige detaillering, met bepaling van de resterende levensduur en een onderhoudsadvies.

Bij de beoordeling van het bouwfysisch functioneren wordt onderzocht wat de warmteweerstand is van de gevel. Hiermee kan worden vastgesteld of het aanbrengen van aanvullende isolatie zinvol is. Tevens wordt het vochtgedrag in relatie tot optredende condensatie getoetst.

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of aanvullend technisch en/of laboratorium onderzoek noodzakelijk is. Indien aanvullend onderzoek noodzakelijk is, wordt steeds vooraf overlegd betreffende de mogelijkheden en kosten.

Alle onderzoeksresultaten worden weergegeven in een rapport. In de rapportage wordt een ondersteunende fotoreportage opgenomen, evenals de bouwfysische berekeningen, welke een belangrijke rol spelen in de aanbevelingen.  Het vaststellen van de onderhoudsconditie, geeft u inzicht in de noodzakelijk te nemen onderhoudsmaatregelen.

Advies

Het advies is gebaseerd op onderzoeksresultaten en de wensen van de opdrachtgever. Na een zorgvuldige analyse van alle gegevens worden de aanbevelingen voor onderhoud geformuleerd.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Levensduur ondersteunend onderhoud (het handhaven van de gevel met beperkte onderhoudsmaatregelen)
  • Levensduur verlengend onderhoud (het uitvoeren van meer uitgebreide onderhoudsmaatregelen, als het aanbrengen van nieuwe gevelcomponenten)

Het advies wordt gegeven in de vorm van aanbevelingen. De verschillende aanbevelingen (inclusief een kostenindicatie) maken het mogelijk een technisch en economisch gewogen keuze te maken. Na het vaststellen van de gewenste keuze kan een technische omschrijving of een bestek worden uitgewerkt. De technische omschrijving of het bestek kan worden gebruikt om offertes op te vragen.