Schadeonderzoek

Schadeonderzoek

Uitvoering van schadeonderzoek vindt plaats door onze raadgevende ingenieurs, welke zich afhankelijk van het type onderzoek laten ondersteunen door specialisten en assistenten. Bij uitvoering van schadeonderzoek is de onafhankelijkheid altijd gewaarborgd. DGI hanteert goede algemene voorwaarden, waarin zaken als geheimhoudingsplicht , onafhankelijkheid en verzekeringen goed zijn geregeld.

Omdat DGI regelmatig gevraagd wordt schades te analyseren en op te lossen is er een grote expertise op gevelgebied opgebouwd. Deze expertise is niet alleen technisch, maar ook communicatief en juridisch van aard. De praktijk leert dat ook deze opgebouwde ervaring bij arbitrage of civiele procedures zeer waardevol kan zijn.

Veelvoorkomend schadeonderzoek  betreft:

  • Stormschade aan gevels of geveldelen
  • Lekkageonderzoek in alle voorkomende gevelafwerkingen
  • Bouwfysische schade
  • Thermische schade
  • Delaminatie van gevel sandwichpanelen

Bij de totstandkoming van schadeonderzoek wordt er voorafgaand aan de start van de werkzaamheden altijd een onderzoeksplan opgesteld, waarin vrijwel standaard opgenomen de schade-inventarisatie (zo gevraagd inclusief kostenraming), de vaststelling van de schadeoorzaak (zo gevraagd de aansprakelijkheden) en de oplossing voor herstel en voorkoming van toekomstige schade. Rapportage vindt altijd schriftelijk plaats.